Specialista na přírodní linoleum,
marmoleum, vinyl, pvc
a další podlahové krytiny

Nabízíme prodej a odbornou instalaci


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firem:

Ivo Beneš - IČO 69597383

Michal Motloch - IČO 66711070

Obecná ustanovení§ 1) Rozsah platnosti těchto obchodních podmínek:
§ 1a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách materiálu a práce a platí pro běžné obchodní vztahy mezi firmou "Ivo Beneš", "Michal Motloch" a jejich zákazníky. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nejsou pro výše uvedené subjekty závazné.
§ 1b) Obchodní podmínky je možné upravit písemnou smlouvou.
§ 1c) Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu, případně je možné objednávku realizovat e-mailem, přičemž závazná je původní elektronická podoba, nikoliv vytištěná zpráva či jinak kopírovaný původní e-mail. Slovní - ústní dohoda není považována za závaznou.

§ 2) Postup při realizaci zakázky:
§ 2a) Poptávka - ze strany zákazníka.
§ 2b) Cenová nabídka - z naší strany. Závaznou cenovou nabídku je možné učinit až po naší návštěvě místa realizace a přesném zaměření.
§ 2c) V případě odsouhlasení cenové nabídky zákazníkem vypracujeme návrh smlouvy a stanovíme podmínky, za kterých je možné objednávku zákazníka realizovat.
§ 2d) Podpis smlouvy - obě strany
§ 2e) Úhrada dohodnuté zálohy zákazníkem proti vystavení příslušného dokladu o zaplacení - z naší strany.
§ 2f) Pokud nedojde k úhradě zálohy tak, jak bylo dohodnuto, termín realizace se ruší a smluvní strany mohou dohodnout termín nový, nebo od smlouvy odstoupit, což je nutno udělat pouze písemně.
§ 2g) Pokud nebyla některá ze smluvně dohodnutých podmínek kteroukoliv smluvní stranou dodržena, termín realizace se ruší a smluvní strany mohou dohodnout termín nový, nebo od smlouvy odstoupit, což je nutno udělat pouze písemně. V případě, že již byla zákazníkem uhrazena záloha, vrátíme ji zákazníkovi za předpokladu, že ještě neproběhlo objednání, nebo nákup objednaného materiálu. V případě, že již objednávka materiálu, nebo jeho nákup byl uskutečněn, zálohovou platbu zákazníkovi nevrátíme, ale dodáme mu objednané zboží.
§ 2h) Předání realizované zakázky zákazníkovi. Pokud se zákazník nedostaví ve smluvně dohodnutém termínu, zakázka se považuje za předanou bez závad.
§ 2i) Případné vady a nedodělky zjištěné při předání zákazník zapíše do předávacího protokolu. Rovněž se zapíše termín, kdy, případně do kterého data budou odstraněny. Vady a nedodělky jsou odstraňovány v rámci smluvní ceny, nic navíc se neúčtuje. Vady a nedodělky nemají vliv na úhradu faktury za celé dílo. V případě neuhrazení vystavené faktury na odstraňování vad a nedodělků nebudeme pracovat, neuhrazení vystavené faktury považujeme za porušení smluvních podmínek a budeme postupovat podle následujícího § 3) těchto obchodních podmínek.

§ 3) Fakturace a úhrada
§ 3a) Všechny námi vystavené faktury jsou splatné hotově při předání / převzetí zakázky, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
Pokud zákazník fakturovanou částku neuhradí v dohodnutém termínu, vyhrazujeme si právo předat nebo prodat pohledávku třetí straně. Zákazníkovi vzniká povinost uhradit vystavenou fakturu včetně všech nákladů, které tímto řízením vzniknou, a to třetí straně, která byla firmou Ivo Beneš nebo Michal Motloch vymáháním pohledávky pověřena.

§ 4) Záruky a reklamace
§ 4a) Záruky poskytujeme dle aktuálně platných zákonů ČR.
§ 4b) Uznanou závadu se zavazujeme odstranit do 30 dnů od uznání závady námi, nebo přivolaným specialistou. Pokud to technické podmínky nedovolí a závadu nebude možné do 30 dnů odstranit, dohodnou se smluvní strany na náhradním termínu.

§ 5) Škody způsobené zákazníkovi nebo dalším osobám či firmám při realizaci zakázek.
§ 5a) Firmy Ivo Beneš a Michal Motloch jsou povinni být pojištěni a jsou pojištěni smlouvou o "Pojištění odpovědnosti podnikatelů" Pojištění je sjednáno s limitem 5 000 000,-Kč s platností na území ČR.
§ 5b) Podmínky pro vznik nároku na odškodnění způsobené škody:
- musí být prokazatelné, že ke škodě došlo jednoznačně naším (Ivo Beneš, Michal Motloch) zaviněním.
- Likvidátorovi pojišťovny, se kterou máme sjednanou smlouvu, musí být umožněn přístup na místo škody, aby ji ohodnotil a to ještě před jejím odstraněním.
Pokud kterákoliv ze tří podmínek v odstavci § 5b) těchto obchodních podmínek nebude dodržena, poškozený ztrácí nárok na úhradu odškodného z naší strany.
§ 5c) Zákazník je povinen svůj majetek rovněž chránit pojištěním a možnému poškození předcházet příslušným preventivním opatřením. Proto námi způsobená škoda bude odškodněna pouze v takové výši, v jaké vyplatí odškodnění pojišťovna dle naší pojistné smlouvy o "Pojištění odpovědnosti podnikatelů". Za preventivní opatření se považuje například zakrytí věcí proti zaprášení, odstranění věcí či nábytku do bezpečné vzdálenosti a podobně.Otevřít hlavní stránku

Zavřít tuto stránku